ANBI Dantumadiel

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Voedselbank Dantumadiel (VBD) 2015


Bestuur
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd.
Het bestuurslid screening is tijdelijk vervangen i.v.m. ziekte.

Gemeente Dantumadiel
In oktober heeft de Voedselbank een evaluatiegesprek met de verantwoordelijke ambtenaar van de Dantumadeel gevoerd. Een positief overleg. De structurele subsidie blijft tot 2018 en daarna wordt opnieuw besproken hoe verder.

Voedselbanken overleg
Onze Voedselbank heeft 4x deelgenomen aan de vergaderingen van de SSVF. In deze vergaderingen wordt gezamenlijk gesproken hoe de belangen van elke Voedselbank zo goed mogelijk behartigd kunnen worden. Het bestuur heeft de aansluitovereenkomst met de SSVF ondertekend. In deze overeenkomst zijn der echten en plichten van de Voedselbank beschreven.

Voedselveiligheid
Het waarborgen van voedselveiligheid is voor de Voedselbanken een prioriteit. In april heeft onze Voedselbank het Certificaat “Groen” verkregen. Veel vrijwilligers hebben, digitaal, met goed gevolg de cursus voedselveiligheid gedaan. Er zijn twee nieuwe vrieskisten aangeschaft
Onze voedselbank registreert, onder verantwoording van de coördinator voedselveiligheid, de levensmiddelen op datum en houdbaarheid en zorgt ervoor dat de goederen die de datum van houdbaarheid zijn gepasseerd worden verwijderd. De voorraad wordt daar met regelmaat op gecontroleerd.

Werkgroep sponsoring
De werkgroep is 8 keer bij elkaar geweest. De werkgroep heeft diverse inzamelingen gehouden. Ook de acties van kerken worden door de sponsorgroep gecoördineerd
De supermarkt in Feanwâlden heeft een groot deel van de winkelvoorraad aan de Voedselbank geschonken i.v.m. een opheffing. De aksje van Omrop Fryslân heeft een flink aantal levensmiddelen opgeleverd. Ook dit jaar hebben sponsors er voor gezorgd dat de kinderen van de gezinnen die de voedselbank bezoeken een leuk Sinterklaascadeautje hebben ontvangen. De A.H. Dantumadiel heeft de Voedselbank verrast met een kerstpakket voor alle gezinnen.

P.R. activiteiten
Het bestuur heeft verscheidene lezingen verzorgd aan kerken. We hopen in 2016 een bestuurslid public relations aan te stellen.

Vrijwilligers
Er is weinig verloop in de groep vaste vrijwilligers. Er wordt volgens een vast rooster gewerkt. In november heeft de jaarlijkse informatieve/ ontspanningsavond plaats gevonden.

Kleding- en speelgoedbank
Deze vindt op de eerste dinsdag van de maand plaats. Ongeveer 15 klanten komen elke keer.
Ook is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van koffie/thee.

Klanten
Het aantal gezinnen dat een voedselpakket ontvangt is gemiddeld ongeveer 65. Er is een, niet te duiden, wisselend verloop in het aantal gezinnen dat de voedselbank bezoekt. Afgelopen jaar is er 11 noodpakketten uitgedeeld. Ongeveer 30 % van de gezinnen maakt lange tijd gebruik van de diensten van de voedselbank. Er zijn vier verschillende pakketten.

Screening
Er zijn twee screeners vergaderingen gehouden. Er zijn acht screeners. Elke half jaar worden gezinnen geherscreend. De criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn voor gezinnen met kinderen verhoogd. Het herscreeningsprogramma Voedselbank.nu is aangepast.

Het voedselpakket
De pakketten bestaan uit gemiddeld 20 /25 producten. In de zomer is het wat minder.
Naast de basispakketten uit Drachten krijgen de cliënten groenten en fruit, die ingekocht worden bij een groenteboer. Ook schaft de voedselbank een vleespakket (gehakt) of halalpakket(vis). Dit wordt gelijktijdig uitgedeeld met het voedselpakket. Gemiddeld ongeveer zes klanten krijgen een halalpakket.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van de voedselbank bestaan uit giften/donaties van kerken en particulieren, sponsoring door de middenstand en het bedrijfsleven, opbrengsten van acties en bijdragen van de Regionale- en Landelijke Overkoepelende Organisatie van de Voedselbanken en van de gemeente Dantumadiel.

De inkomsten zijn procentueel:
                                                                                       2014         2015
 • Giften kerken                                                           24 %      22%
 • Giften en donaties particulieren `                               40 %      29%
 • Acties                                                                      3 %      18%
 • Midden- en kleinbedrijf en bedrijfsleven                         2 %       0%
 • Regionale- en Landelijke Org. Voedselbanken                8 %      5%
 • Gemeentelijke bijdrage                                              22 %     26%
 • Diversen                                                                     1 %      0%


Daarnaast worden levensmiddelen en goederen in natura ontvangen.

De giften van de kerken, het midden- en kleinbedrijf, bedrijfsleven en in het bijzonder de giften van particulieren lopen terug. In 2016 moet hiervoor door middel van extra publiciteit in de media meer aandacht worden gevraagd voor de Voedselbank Dantumadiel.


Het bestuur wordt uitgebreid met een bestuurslid die belast wordt met public relations. In de sponsorgroep wordt extra ingezet op fondswerving.

De uitgaven zijn o.a.
                                                               2014              2015
 • Huisvestingskosten                          24%                31 %
 • Diverse kosten                                  5%                  5 %
 • Kostprijs voedselpakketten               64%                57 %
 • Kleding- en speelgoedbank                                       3 %
 
Financiële
overzichten
           
             
Werkelijk         Begroting
             
Baten Jaar Jaar Jaar   Jaar  
  2013 2014 2015   2016  
             
Diaconie 5425 5317 4277   5000  
Giften/donaties 6752 9073 5695   5500  
Acties 1977 717 3426   1000  
Bijdragen bedrijfsleven 986 400 100   200  
Bijdrage voedselbank 1000 1800 1000   1000  
Subtotaal 16140 17307 14498   12700  
             
Diverse opbrengsten            
             
Diversen/ontvangen rente 227 150 165   150  
Totaal opbrengsten 16367 17457 14663   12850  
             
Kosten            
             
Huisvestingskosten 4993 4380 5630   5500  
Reiskosten vrijwilligers 219 237 0   250  
Inventaris 600 163 185   1000  
Kantoorkosten 359 196 257   250  
Verkoopkosten 734 978 664   750  
Algemene kosten 200 120 97   100  
Rente/financieringskosten 162 203 214   250  
Overige kosten 294 86 85   100  
Kleding- en speelgoedbank 0 0 500   500  
             
Inkoopwaarde voedselpakketten 3997 11524 9866   10000  
Totaal kosten 11558 17887 17498   18700  
             
             
             
Bijdrage gemeente huisvestingkosten   5000 5000    5000  
             
Toename reserve 4809 4570 2165   -850  
Reserve per 31 december 9473 14043 16208    15768  
             

De reserve groot 16.208 euro wordt gebruikt voor bestendiging van de verstrekking van de voedselpakketten en onvoorziene kosten. De pakketten worden aangevuld met versproducten zoals groente, fruit en vlees. Vanaf het financieel overzicht 2014 is dat effect te zien. Ook verwachten wede komende tijd extra investeringen in verband met de kwaliteitseisen van de voedsel- en warenautoriteit.

In 2015 hebben we een bijdrage voor de huisvesting van de voedsel-, kleding- en speelgoedbank ontvangen van de gemeente Dantumadiel.

Tot en met 2015 zijn subsidies van de gemeente ontvangen. Deze gelden zijn gebruikt voor de verbouw en inrichting van de voedselbank en de kleding- en speelgoedbank. In 2015 zijn twee vrieskisten aangeschaft. In 2016 wordt geïnvesteerd in de aanschaf van een uitbreiding aan de verwarming van de uitdeelruimte van de bank.

Subsidie van gemeente Dantumadiel 2015                       totaal tot 2016

Ontvangen subsidies t/m 2014                     € 39.000,00
Duurzame investering in huisvesting 2015      € 2.123                 € 27.859,00


De investeringen bestaan uit een inpandige verbouwing, aanleg centrale verwarming en aanpassing inrichting van de kleding- en speelgoedbank. De aanpassing van de diepvriesinrichting is in 2015 gerealiseerd. De aanpassingen aan de centrale verwarming worden in 2016 gerealiseerd..

De kleding- en speelgoedbank.
De boekhouding van de kleding- en speelgoedbank wordt afzonderlijk bijgehouden. En door de penningmeester van de Voedselbank gecontroleerd. Ook dit jaar 2015 is er verantwoording gedaan en in orde bevonden.

De inkomsten bestaan uit bijdragen van de voedselbank Dantumadiel en opbrengsten van kleding, die, nadat ze geruime tijd aan de cliënten van de voedselbank zijn aangeboden, aan derden worden verkocht.

De uitgaven worden hoofzakelijk bepaald door huur van een locatie waar de eerste opvang wordt gedaan van de kleding en andere goederen. Na selectie gaat kleding en speelgoed naar de kleding- en speelgoedbank die is gevestigd op de locatie van de voedselbank. Verder wordt kleding- schoeisel en speelgoed ingekocht als dat goed onvoldoende aanwezig is. Voor de cliënten is er een koffie- en theevoorziening.

Beleidsplan 2016:
-Invulling bestuursfunctie P.R.
-Organiseren open dag op vrijdag 20 mei -Aanpassen verwarming